ddf
03 | 28 | 2013
Home
Writing Systems
Multidialect Pages
Other Sections
Visitors Counter
081204
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
121
495
1962
75805
12876
14414
81204
Your IP: 174.129.228.67
Date : 03-28-13

We have 18 guests and no members online

Ntawv Hmoob 92

          Tus ntawv Hmoob 92 muaj 4 pawg xws: Cee suab (Consonant), zeeg suab (Vowel), theem suab (tone mark), zauv xam thiab zauv xeem (Number and Clan Marker)

I.Cee suab (Consonants)

     Cov cee suab muaj tag nrho 62 tug, tau muab faib ua 3 hom xws cee suab tab, cee suab duas thiab cee suab tshwj xeeb. Xws li hauv qab no

1.Cee suab tab (muaj 30 tus) yog cov cee suab uas sau ib tug xwb

Nyeem: Hos, los, mos, npos, pos, dos...

 

Zaj lus pab cim zus:

Hais lus mos baum paj diam, nws nyiam koj coj tuaj txog, tsab ntawv qub rov nrog nco, nkauj ntxawm nqa ntsia zoo saib, xav yog vaj foom xyoo ngub.

*** Nyob rau cov cee suab Hmoob muaj 5 tug muaj feem ua cee suab duas xws li hauv qab no

 

*** Thaum uas muab cov cee suab no mus duas nrog lwm tus lawm ib txhia kuj yuav dhau ua cim rau tus cee suab uas yus coj mus duas rau ntawd xws li hauv qab no (tseem ceeb mas yog tus "1').

2. Cee suab duas

          Cee suab duas yog cov cee suab uas muab ob lub suab cee uas yog lub suab tseeb thiab lub suab duas los ua ib ke kom tau ib lub suab cee tshiab hu ua cee suab duas. Cee suab duas muaj cee suab txooj thiab cee suab tshooj.

          1). Cee suab txooj, Cov cee suab uas muaj ib tug cee duas xwb. Nyob rau peb moj kuab Hmoob muaj peb hom cee txooj xws li: cee suab txooj hos teeb, cee suab txooj hos duas thiab cee suab txooj los duas.

          a). Cee suab txooj hos teeb, [h-]

          Yog cov cee duas suab txooj uas muaj lub suab hos teeb ua ntej, cov lus no thaum nyeem lub suab hos yuav ua rau yus tso pa saum qhov ntswg, li ntawd yog tias yus pos qhov ntswg lawm kuj yuav hais tawm suab tsis meej. Cee suab duas suab hos teeb muaj 4 tug xws li nram qab no:

 

zaj lus pab cim zus: Hlub hmoob hnab hnyav

        b) Cee suab txooj hos duas [-h]

         Yog cov cee duas suab txooj uas muaj lub suab (h) los duas tuaj tom qab, cov lus no thaum nyeem lub suab (h) yuav ua rau yus lub suab dhia me ntsis puag tom qa mas thiaj li hais tau meej. Cee duas suab txooj muaj 17 tug xws li nram qab no:

 

Zaj lus pab cim zus: bhav phoom dheev khaws chim thiab txhawv tshaws nthaw qhov rhaus ncho nkhaus ntxhov nqhuab ntshis

          c). Cee suab txooj los duas [-l]

        Yog cov cee duas suab txooj uas muaj lub suab (l) los duas tuaj tom qab, cov lus no thaum nyeem lub suab (l) yus yuav tau blawm blaig me ntsis mas thiaj li hais tau meej. Thaum uas muab tus (l) los duas nws kuj yuav dhau mus ua tus cim so (  l) rau ntawm tus cee suab teem. Cee duas suab txooj muaj 4 tug xws li nram qab no:

 

Zaj lus pab cim zus: Dluav mluav blaum plab

dhau no lawm, yog thaum sau lwm yam suab qog uas tsis nyob rau 4 tug no lawm tus l uas los duas nrog lwm tus cee suab kuj cia li siv tus “l” li qub xwb, tsis tuaj yeem dhau ua ib tug cim (-) raws li nqe saum toj no.           

          2). Cee suab tshooj

Yog cov Cee duas suab tshooj uas muaj lub suab (h) thiab (l) [-hl-, -lh-] los duas tuaj tom qab, cov lus no thaum nyeem lub suab yus blawm blaig thiab ho dhia lub suab me ntsis puag tom qa nrog thiab mas thiaj li hais tau meej. Cee duas suab tshooj muaj 4 tug (ib tug cee suab txooj (h-l), 3 tug yog cee suab txooj (-lh) xws li nram no

3.Cee suab tshwj xeeb

   muaj 4 tug xws li hauv qab no

 

 : yog ib lub cee suab tab, tiam sis vim tias txhua tus zeeg suab puav leej muaj lub suab (-os) tag ntawm nws tus kheej lawm, li ntawd peb thiaj li tsis siv tus “os” los sau ua ib tug cee suab. Tiam sis yog thaummuaj chaw tim tsum kuj siv tau thiab

: yog ib lub cee suab tshwj xeeb (suab dawb - yog ib lub suab puag hauv qa tuaj), vim tias lub suab uas siv tus cee suab no txhua txhua zaum puav leej yog sau tuaj tom qab ntawm lwm lo lus xwb (lus seev) mas peb thiaj li siv tus cim (’) los hloov tau ib tug cee suab

Piv txwv li: Ntuj’ aw, lawv’ aw, lawv’ e...

-   peb pom tias yog siv lub suab seev los yog qw ua ntej lo lus peb nyiam siv tus (h) los yog (os) los mus hais tawm suab ntawm lo lus ntawd, hos tus (’os) mas tsuas siv tuaj tom qab xwb

  tus cim rau rau hauv qab ntawm tus cee suab yog cim ib lub cee suab ntog dov blaig. Piv txwv li lub suab ua neeb nthe prwb thoaib! los yog siv thaum uas peb sau tej suab qog los yog lwm yam lus uas muaj suab dov blaig, suab ntog. Piv txwv li lus thaib: Prab thej thais

yog tus uas siv los sau tuaj tom qab lwm tus cee suab, thaum uas peb mus sau luag lwm yam lus los yog suab qog uas muaj lub suab rua ncauj loj
Piv txwv li: Kouang, (tus kauv - lus Blog); nguyen - lus Nyab Laj...

PHIAJ CEE SUAB TAG NRHO (62 lub suab)

II.    Zeeg suab (Vowel)

          Cov ntawv Hmoob 92 muaj cov zeeg suab tag nrho 2 hom xws li zeeg suab tseem thiab zeeg suab suab tshaj nyeej. Cov zeeg suab tseem yog cov uas peb siv coj los sau peb cov lus Hmoob Dawb thiab Hmoob Lees los yog lus Hmoob. Hos cov zeeg suab tshaj nyeej feem ntau yog siv coj los sau tej suab qog los yog lwm lo lus uas peb siv txog, hais txog.

          1. Zeeg suab tseem muaj 13 tug

 

 zaj lus pab cim zus: nqis tes mam pom tus ua tau zoo tiav sai raws lw noob neej

*** nyob rau 13 tug no tau muab faib ua 3 pawg xws li: zeeg suab tab, zeeg suab txooj thiab zeeg suab txwm

 

          2. Zeeg suab tshaj nyeej

              a). zeeg suab tshaj nyeej tab muaj 6 tug xws li nram qab no
                  

             b). zeeg suab tshaj nyeej txooj muaj 9 tug xws li nram qab no

                 

             c). zeeg suab tshaj nyeej phooj cee suab tuaj yeem muaj nto 195 tug xws li nram no

                - mauj 15 tug zeeg suab qhib xws li no:

                 

thiab kuj muaj 13 tug zeeg suab uas tuaj yeem yuav los phooj nrog cov zeeg suab qhib saum toj no kom dhau mus ua tau ib lub zeeg suab, cov cee suab phooj muaj xws li no:

                   

                 Piv txwv:

                 

III. Theem suab (Tone mark)

cov cim theem suab yog rau rau cov zeeg suab / Cog Cih tHvh sp fOj r[lh { Cog SVj sp.

 

 • Cim hom

          Cim hom, yog cov uas muab coj los hom rau cov cee suab los yog zeeg suab ua ib qho chaw cim txog ib lub suab. Cim ntawv Hmoob 92 muaj xws li nram qab no:

          Txhawm kom yooj yim peb siv tus moj m coj los ua tus nres ntawm tus cee suab los yog zeeg suab uas yus hom cim rau nws

          

-   Cim so, cim nkaws, cim ntsauv siv coj los cim zeeg suab xwb

-   Cim los thiab cim tshoom, siv tau rau cee suab thiab zeeg suab tib si

-   Cim dov blaig siv rau cee suab xwb

-   cim seev suab, siv sau rau ib lo lus uas muab lub suab seev tuaj tom qab

IV.   Zauv xam thiab zauv xeem

          1. Zauv xam

         

Lub 0 peb nyeem ua “pawb” fiav suab los ntawm lo lus tias “pawv” txhais tias tsis muaj dab tsi huv si.

       2. Zauv xeem

        Tus ntawv Hmoob 92 xyoo no txais yuav Niam ntawv Yaj Soob Lwj cov zauv xeem los sau nres cov xeem Hmoob 18 xeem, thiab nws kuj sib phim heev kawg li xws li hauv qab no

 

         Muaj ib txhia be kuj hu li xeem, tsis tag li ntawd peb ib txhia ho xub hu lub xeem ua ntej mam hu be tuaj tom qab, ib txhia ho xub hu lub be ua ntej mam hu lub xeem tuaj tom qab, yog li ntawd yog tsis sau tus zauv xeem kuj tsis paub tias lo twg yog xeem

       Tiam sis cov zauv xeem no muaj tej tug kuj yuav cim tsis tau tag, yog li ntawd thaumm rau lub xeem peb tuaj yeem sau lo lus nyeem rau hauv lub vos koov (...) txhawm kom tus nyeem to taub yooj yim tuaj piv li  (Vaj Lis), los yog  (Vaj Lis)

V. LAJ MEEM SAU UA LUS

Cee suab + Zeeg suab

Yog thaum uas tus zeeg suab muaj nto 2 tug nce mus lawm, tus cim theem suab kom sau rau thawj thawj tug zeeg suab xwb.

          Sample text

          Peb Hmoob yog ib nywj keeb neeg thooj ib yam nkaus li luag lwm haiv neeg hauv qab ntuj khwb no. Haiv Hmoob yog ib haiv neeg loj uas muaj ntau cag neeg xws li: Qos Xyooj, Qos Noog, Mws, Ad Hmaob, Miao, Mang, Moob, Hmoob. Peb Hmoob tsis yog muaj ntau caj ces xwb peb tseem muaj ntau lub npe hu xws li hu raws peb cov tsoos tsho: Hmoob Dawb, Hmoob Lees, Hmoob Ntsuab, Hmoob Dub, Hmoob Liab, Hmoob Paj, Hmoob Txaij (txaig), Hmoob Tiab Ntev, Hmoob Tiab Luv, Hmoob Cuas Luam - Cuas Qab, Hmoob Zuag... Tsis tas li ntawd xwb luag tseem muab Hmoob hu raws li thaj chaw uas muaj Hmoob nyob xws li: Hmoob toj siab, Hmoob tiaj nrag, Hmoob sib (xyib), Hmoob peg, Hmoob taug (nrag)... Muab Hmoob hu raws cov teb chaws uas yus nyob xws li: Hmoob Suav, Hmoob Nyab Laj, Hmoob Los Tsuas (Nplog), Hmoob Thaib, Hmoob Mes Kas... Qhov tu siab tshaj plaws yog tseem muaj ib co npe xws li: Hmoob siav, Hmoob nyoos, Hmoob cob fab, Hmoob Vaj Pov, Hmoob Nyab Laj Liab...

 [Cov lus nyob hauv nqe no yog muab los ntawm Cej lum 1 kab lig hauj, hauv phau ntawv keeb kuav ceem moj kuab hmoob = Hmong Language Grammar]

DAIM LAJ KIAB NTAWV HMOOB 92

Yog thaum koj install tus ntawv Hmoob 92 lawm koj tuaj yeem siv tau ib yam tej ntaub ntawv raws li daim keyboard hauv qab no:

LAJ MEEM INSTALL COV FONT:

 1. Qhib lub file uas muaj koj cov font ntawv hmoob 2500
 2. Nias rau nws thiab nyem qhov copy (right click)
 3. Tag ntawd ces koj qhib qhov control > panel > font
 4. Thaum koj pom tag tej font tshwm tuaj lawm ces koj right click thiab muab nws past rau hauv cov font
 5. Tag ntawd koj tuaj yeem mus qhib hauv tej Microsoft Word, Exel... yog pom tus ntawv no tshwm hauv koj kuj cia li muab nws coj los siv tau li lawm

Tam sim no peb tsim tau 9 tug fuaj xws li

 1. Hwj chim 2010,
 2. Hwj chim 2012
 3. Hwj chim txiv yawg,
 4. Tswb tshoj,
 5. Vaj yig,
 6. Vaj yig 92
 7. Vaj Yig 2011,
 8. Tes sau,
 9. Tshoj 2013

Hnub tim 10 lub 2 hlis ntuj xyoo 2013

Yaj Tshoj,

Teb chaws: Pheej Xeeb