ddf
05 | 27 | 2016
Home
Writing Systems
Multidialect Pages
Other Sections
Visitors Counter
331017
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6
42
1241
328943
3659
6011
331017
Your IP: 151.80.31.167
Date : 05-27-16

We have 3 guests and no members online

Ntawv Hmoob - USA

Keeb Kwm Ntawv Hmoob

Tus Ntawv Hmoob no yog tsim los ntawm Yves Bertrais los yog Txiv Plig Nyiaj Pov uas yog ib tus neeg Fab Kis, Dr. Linwood Barney thiab Dr. William Smalley uas yog neeg Mes Kas, thiab ib co Hmoob hauv Nplog teb. Xyoo lawm tsim tau meej thiab pib qhia rau suav daws yog xyoo 1953.
 
Xyoo 1950 Yves Bertrais mus nrog Hmoob nyob rau lub zos Roob Nyuj Qus. Thaum pib nws mus nyob nrog rau Txawj Tswb Yaj thiab nws tus tub Zam Nob Yaj. Peb hlis tom qab, Bertais thiaj li thov cov kwv tij Hmoob pab nws ua tau ib lub tsev rau nws nyob. Thaum ntawd nws nyuam qhuav muaj 29 xyoos. Nws yog ib tus Txiv Plig nthuav txog dab qhuas Kav Taus Liv. Nws lub hom phiaj mus nrog Hmoob nyob rau Roob Nyuj Qus, qhov loj, yog mus kawm lus Hmoob. Lub caij no kuj muaj ob peb tus hluas Hmoob tuaj nrog nws nyob, qhia lus Hmoob rau nws, thiab ho kawm ntau yam los ntawm nws. Cov hluas Hmoob no yog Yeeb Yaj, Hwj Thoj, thiab Huas Tsab.
 
Thaum pib Bertais siv ntawv Fab Kis sau qog lus Hmoob rau nws kawm. Nov yog qhov pib ntawm tus Ntawv Hmoob no. Nws tus ntawv Hmoob lub caij no mas yog sau "kuv mus ua teb" ces nws sau kù mu ua tê . Yeeb thiab Hwj yog ob tus xub xub paub Bertrais tus ntawv Hmoob no. Cov Hmoob pom mas lawv kuj zoo siab heev. Xyoo 1951, zos Hmoob Roob Nyuj Qus tua npua ua ib rooj mov nyob hauv Bertrais tsev thiab tis lub npe Nyiaj Pov rau nws.
 
Tib lub caij no, nws kuj muaj ib tus xib fwb Mes Kas hu ua Dr. Linwood Barney nthuav dab qhuas Plos Tes Taas nyob rau tom Xeev. Nws kuj pib tsim ib tus ntawv Hmoob thiab. Nws tus ntawv Hmoob no mas nws siv zauv ua cov cim, xws li kab lus "kuv mus ua teb" ces nws sau ku3 mu2 ua4 te7.
 
Thaum Txiv Plig Nyiaj Pov hnov tias Barney tsim ib tus ntawv Hmoob thiab, nws thiaj nrhiav caij nrog Linwood sib tham vim nws tsis xav kom Hmoob muaj ob tus ntawv sib txawv. Barney thiaj coj ib tus kws txuj ntawv los yog linguist Mes Kas hu ua Dr. William Smalley nrog nws tuaj ntsib Txiv Plig Nyiaj Pov lawv nyob rau Moos Loob. Lawv sib tham tau tsib hnub mas thiaj pom zoo li no. (1) Siv cov tsiaj ntawv uas muaj nyob hauv lub tshuab ntaus ntawv xwb; (2) Tsim ib co ntawv kom haum txoj cai phonetic thiab kom muaj logical system; thiab (3) Cov cim suab mas txhob siv zauv thiab txhob tso rau sab saud los sab haud tus ntawv vim tsis zoo nkauj. Dr. Smalley yog tus txiav txim siab rau suav daws yuav. Lawv suav daws pom zoo thiab tom qab ntawd thiaj tis npe rau tus Ntawv Hmoob no hu ua Ntawv Hmoob R.P.A. (Romanized Popular Alphabet). Xyoo 1997, lawv thiaj hloov lub npe mus hu ua Ntawv Hmoob Thoob Teb.
 
Xyoo 1953, Txiv Nplig Nyiaj Pov xuas tes sau tau thawj thawj phau kawm. Xyoo 1954 nws thiaj muaj tshuab ntaus ntawv thiab tshuab luam ntawv, ces thiaj luam thawj 100 phau ntawv rau cov Hmoob nyob Roob Nyuj Qus thiab ib cheeb tsam kawm. Xyoo 1959, nws thiaj luam thawj phau dab neeg. Lub caij no muaj kwv yees li 100 leej Hmoob paub tus Ntawv Hmoob no. Tej nom tswv Hmoob tseem ceeb los kuj tsis txhawb tus ntawv no. Nom tswv Nplog los kuj tsis pom zoo siv tua ntawv no, thiab. Lawv xav kom siv tus ntawv Nplog sau ua ntawv Hmoob. Tab sis Txiv Nplig Nyiaj Pov lawv tsis quav ntsej mloog nom tswv Nplog hais. Lawv rau siab qhia thiab nthuav tus Ntawv Hmoob no. Xyoo 1964 lawv luam phau txhais lus Hmoob rau Fab Kis nyob hauv nroog Vees Cas.
 
Tus Ntawv Hmoob siv 26 tus tsiaj ntawv As Kiv. Nws muaj 59 tus keeb los yog consonants, muaj 14 tus suab los yog vowels, thiab muaj 8 tus cim los yog tones los tone markers, li hauv qab no. 
 
 
 
Keeb (Consonant)

c   ch   d   dh   dl   dlh   f   h   hl   hm   hn   hny   g   k   kh   l   m   ml   n   nc   nch   ndl   nk   nkh   np   nph   npl   nplh   nq   nqh   nr   nrh   nt   nth  nts   ntsh   ntx   ntxh   ny   p   ph   pl   plh   q   qh   r   rh   s   t   th   ts   tsh   tx   txh   v   x   xy   y   z


Suab (Vowel)

a   aa   ai   au   aw   e   ee   i   ia   o   oo   u   ua   w


Cim (Tone)

--   cim ua (neutral tone)
b    cim siab
m   cim niam
j    cim ntuj
v   cim kuv
s   cim mus
g   cim neeg
d   cim tod


Kab lus piv txwv (sample sentences)

Nyob zoo
How are you?

Kuv yog Ywj Pheej Xyooj. Koj npe hu cas?
I'm Yuepheng Xiong. What is your name?

Koj tuaj qhov twg tuaj?
Where are you from?

Kuv tuaj Meskas tuaj.
I'm from America.
 
Sib ntsib dua.
See you again or see you later.
 
Mus zoo.
Bye.