ddf
09 | 22 | 2013
Home
Writing Systems
Multidialect Pages
Other Sections
Visitors Counter
143646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
178
561
2979
138091
8199
8568
143646
Your IP: 207.241.237.102
Date : 09-22-13

We have 18 guests and no members online

History of Hmong Writings

Types of Hmong WritingPeb Hmoob muaj dab neeg tias thaum ub peb yeej muaj ntawv tab sis ploj lawm xwb. Peb muaj lo lus rau daim ntawv hu ua ntawv. Kab ntawv mas tej pawg Hmoob hu ua ntawv. Tej pawg li cov Hmub nyob xeev Kim Tsawb hu kab ntawv ua leb. Peb kuj muaj tej zaj dab neeg li Maum Nyaj Lwj hais txog sau ntawv pov rau zaj qhov ncauj ces zaj qhov ncauj qhib los yog sau pov rau qhov tsua ces qhov tsua qhib. Ntau tus kws tshawb fawb thiaj hais tias Hmoob yeej paub txog ntawv los ntev heev lawm. 

 

Qhov muaj ntawv mas tej zaum Hmoob yeej muaj tiag, vim tias xyoo 1700 tawm tseem fwv Suav kuj sau tseg rau hauv keeb kwm tias lawv txwv tsis pub cov Hmoob nyob rau xeev Huj Naj kawm lawv tus ntawv Hmoob. Qhov no qhia tias Hmoob yeej muaj ib tus ntawv lub caij ntawd. Qhov suav daws tsis paub thiab tsis pom ces yog qhov tias tus ntawv ntawd zoo li cas, thiab tsis paub tias cov Hmoob ho kawm tus ntawv ntawd mus dav npaum li cas lawm. Ua ntej xyoo 1700 rov tod mas kuj tsis tau tshawb pom muaj ntaub ntawv los yog keeb kwm hais txog tus ntawv Hmoob.

Hmoob muaj ob peb zaj dab neeg hais txog qhov Hmoob tus ntawv ploj lawm. Ib zaj hais tias thaum khiav teb khiav chaw mas Hmoob ua tus ntawv poob rau hauv hav dej tshoob mus lawm. Ib zaj hos hais tias yog nyuj muab noj lawm. Hos ib txhia kuj hais tias yog Hmoob tshaib plab es Hmoob muab noj lawm. Tej dab neeg no zoo li tsis muaj ib qho tseeb tiag tiag uas me nyuam Hmoob yuav ntseeg tau. Yog vim li cas dej tshoob los yog nyuj noj lawm xwb es Hmoob txawm cia li yuav tsis paub Hmoob tus ntawv li lawm? Dej tshoob es txawm tshoob txhua txhau phau li lawm lod? Nyuj noj es txawm noj txhua txhau phau li lod? Los yog Hmoob tsuas tsim tau tib phau thiab muaj tib phau xwb? Lus nug mas tsis paub tag. Lus teb mas nrhiav tsis muaj. Li no, Joakim Enwall thiaj xaus lus tias yog Hmoob muaj ib tus ntawv mas tej zaum tus ntawv ntawd tseem tsis tau qoos tiag tiag los yog tseem tsis tau siv tau meej pem xws li koj sau los kuv yeej nyeem tau hos kuv sau los koj yeej nyeem tawm tib yam, es yog poob lawm ces suav daws thiaj li hnov qab txhua tus. Yog tias Hmoob muaj ib tus ntawv uas suav daws paub coob heev lawm mas yuav tsis lam ploj yooj yim tau. Ib qho uas ib tus ntawv yuav ploj tau ntsiag to kuj yog kev txwv thiab yuam los ntawm Suav. Qhov no kuj tsis yog ib qho uas suav daws yuav tsis xav txog.

Txij xyoo 1900s los, muaj ntau tus neeg tau tsim ntau tus ntawv rau Hmoob. Xyoo 1904, Samuel Pollard, uas yog ib tus neeg Askiv qhia txog Vaj Tswv, tau mus nyob rau Tsaub Thoob, xeev Yuj Naj. Nws tau tsim ib tus ntawv rau Hmoob hu ua Ntawv Pollard. Tus ntawv no cov Hmoob nyob rau Tsaub Thoob thiab Vej Nees tau kawm thiab paub coob heev. Lawv yeej muaj phau Vaj Lug Kub thiab phau nkauj sau tus ntawv Pollard no. Tib lub caij no kuj muaj lwm tus neeg tawv dawb tsim ntawv Hmoob rau Hmoob. Lub hom phiaj yog xav kom cov Hmoob nyeem tau Vaj Lug Kub. Xyoo 1917, Txiv Plig M. Savina kuj luam tawm ib phau txhais lus Hmoob rau Fabkis. Tab sis nws tus ntawv no yeej tsis muaj neeg paub txog thiab kawm tau li. Hmong Archives yog tib qhov chaw uas paub tias muaj Savina phau txhais Hmoob rau no. Saib qhov txuas no.

Xyoo 1953 nyob hauv teb chaws Nplog, ob tus Meskas (William Smalley thiab Linwood Barney) thiab ib tus Fabkis (Yves Bertrais los yog Txiv Plig Nyiaj Pov) kuj tsim tau tus ntawv no rau Hmoob. Tib lub caij nyoog no nyob rau teb chaws Suav, tseem fwv Suav kuj siv Romanized Popular Alphabets (RPA) tsim tau peb tus ntawv rau cov Hmoob Suav, ib tus rau cov nyob sab hnub tuaj, ib tus rau cov nyob hauv nruab nrab, hos ib tus rau cov Hmoob sab hnub poob. Niaj hnub no lawv tseem siv. Cov Hmoob Nyab laj los kuj muaj ib tus ntawv uas tseem fwv Nyab laj siv RPA tsim rau. Tab sis tus ntawv no mas tsawg tsawg tus neeg thiaj li paub lawm xwb. Hauv teb chaws Nplog los kuj muaj tus ntawv Hmoob uas muab ntawv Nplog tsim. Tab sis niaj hnub no yeej tsis muaj neeg siv lawm.

Xyoo 1959, Soob Lwj Yaj, yog ib tus Hmoob nyob rau teb chaws Nyab laj qaum teb, kuj tsim tau ib tus ntawv, niaj hnub no suav daws paub hu ua Ntawv Phaj Hauj, Ntawv Caub Fab, Ntawv Niam Ntawv, los yog Ntawv Soob Lwj. Tus ntawv no kuj muaj ib txhia neeg kawm. Niaj hnub no tus Ntawv Soob Lwj no ncaus ua peb lawj. Dhau no mus, peb kuj tseem muaj tus Ntawv Puaj Txwm, Ntawv Txawj Zeb Xyooj, Ntawv Tsuj Yig Vaj, Ntawv Paj Ntaub/Txawj Vag Koo, Ntawv Paj Ntaub/Nom Dawb Xyooj, thiab lwm tus ntawv.

Mam sau txuas ntxiv.